Các khóa học đã đăng ký

LỚP LUYỆN ĐỀ OFFLINE THẦY NGÔ THÁI NGỌ

Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận

BỘ VIDEO CHỮA FULL 40 CÂU HỖ TRỢ HỌC SINH LỚP LUYỆN ĐỀ. 

1. Đề thi được xây dựng theo đúng ma trận đề thi THPT QG hiện hành của Bộ GD & ĐT.

2. Câu hỏi được chọn lọc kĩ lưỡng, bao quát toàn bộ chương trình thi hiện hành, gồm chủ yếu kiến thức lớp 12, 11.

3. Câu hỏi trong đề được sắp xếp theo trình tự độ khó tăng dần.

4.  100% câu hỏi đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giải thích cặn kẽ mọi vấn đề của câu hỏi. Việc này giúp các em có thể chủ động trong việc học và học hiệu quả.

5. Câu hỏi trong đề có tính phân loại cao, đảm bảo đủ bốn mức độ: Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng và Vận dụng cao.


Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận


ĐỀ THI THỬ SỐ 03CÂU 1-10 

CÂU 11-20 

Mã COUPON sai. Vui lòng nhập chính xác mã.

Vui lòng mua sách để tham gia khóa học

Xác nhận

Đề tổng ôn số 02

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

Đề tổng ôn số 03

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 04

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 05

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 06

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 07

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 08

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 09

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 10

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 11

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 12

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 13

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 14

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 15

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 16

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 17

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 18

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 19

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 20

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 21

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 22

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 23

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 24

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 25

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 26

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 27

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 28

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 29

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

Đề tổng ôn số 30

Bạn phải mua sách mới được học Đăng ký mua sách

đề 

giải

036 678 2246